مجوز کار پزشکان خارجی در ترکیه

مجوز کار برای پزشکان خارجی در ترکیه چگونه دریافت می شود ؟

برای این که مراکز خصوصی سلامت بتوانند با پزشکان خارجی در ترکیه  همکاری کنند  نخست باید درخواست مجوز اولیه از وزارت بهداشت کنند .شغل پزشکی که در دوره های قبلی جزو مشاغل غیرمجاز برای خارجیان ترکیه بود اکنون آزاد می باشد . به غیر از مدارک درخواستی از سوی شرکت ها، مدرک معادل سازی شده از تحصیلات تکمیلی ترکیه (YÖK) و حداقل نمره ۸ اخذ شده از آزمون زبان ترکی ، پزشک مربوطه می تواند درخواست اجازه کار نماید . مجوز اولیه از اداره بهداشت استانی که ساکن آن هستند دریافت می شود .

مدارک مورد نیاز برای مجوز اولیه پزشک خارجی

چنانچه پزشک خارجی از ترکیه فارغ التحصیل شده باشد

۱) تقاضای مدیر مسئول (نوشته ای که درخواست مجوز اولیه را نشان می دهد ) .

۲) تقاضانامه پزشک متقاضی اخذ مجوز

۳) قرارداد امضا شده بین پزشک و موسسه مربوطه (به همراه ضمیمه؛ قراردادی که در آن ساعات کاری و حقوق مشخص شده) .

۴) اصل و کپی مدرک فرد خارجی (باید کپی برابر اصل شود ،۲۰۱۶).

۵) اصل و کپی گذرنامه

۶) ۲ عدد عکس

۷) کپی کارت مجوز اقامت

۸) آدرس محل سکونت

چنانچه شخص از ترکیه فارغ التحصیل نشده باشد مدارک زیر نیز باید تهیه شود

  • برگه نشان دهنده تایید مدارک و تخصص فرد توسط مراجع ذی صلاح
  • سند نشان دهنده عدم وجود منع قانونی فرد از سوی وزارت بهداشت و یا سفارت کشور مبدا
  • قرارداد کاری بین شخص و موسسه ای که در آن کار خواهد کرد با مدت مشخص که در آن میزان حقوق نیز معین شده
  • سند نشان دهنده اخذ نمره B و یا بالاتر در آزمون زبان ترکی که از سوی مراکز تحقیق و آموزش زبان ترکی دانشگاهها برگزار می شود (این مدرک می تواند طی ۱ سال ارائه شود) .

سند مجوز اولیه برای حداکثر 1 هفته به بیمارستان ارسال می شود، اما این مدت ممکن است متفاوت نیز باشد.

تنها یک کپی از کارت اجازه کار قدیمی برای روند انتقال کافی است.

با وجود این که استخدام پرسنل حوزه سلامت تحت نظارت وزارت بهداشت می باشد همچنین با در نظر گرفتن تدوین قوانین ذکر شد در بالا ، مجوز کار از سوی وزارت کار صادر می شود . با این حال طبق قانون نیز تنها پزشکانی که آموزش پزشکی معادل آموزش در ترکیه را دیده باشند و این را نیز به تایید وزارت بهداشت رسانده باشند می توانند اجازه کار دریافت کنند . در این راستا هم ، قبل از دریافت مجور کار، به پزشکان و پرستارانی که می خواهند کار کنند شرط دریافت مجوز اولیه از سوی وزارت بهداشت تعیین شده است . مجوز اولیه سندی مبنی بر کفایت پرسنل پزشکی و نظر مثبت وزارت بهداشت را نشان می دهد . پرسنلی که در حوزه سلامت در ترکیه کار خواهند کرد باید دارای یک سری شرایطی باشند .

طبق قانون به پرسنل دارای شرط زیر مجوز کار می تواند صادر شود :

۱- تاییدیه مدرک معادل سازی شده تحصیلی و/ یا تخصص و ثبت از سوی وزارتخانه

۲- عدم وجود منع قانونی برای ایفای نقش خویش

۳- دریافت نمره B و یا بالاتر در آزمون زبان ترکی که از سوی مراکز تحقیق و آموزش زبان ترکی دانشگاهها مطابق معیارهای   زبان در اروپا

۴- اخذ مجوز اقامت و کار در ترکیه مطابق قوانین مربوطه

۵- انجام بیمه مشاغل مسئولیت مالی اجباری برای پزشکان

تغییرات قانونی که استخدام پزشکان خارجی را اجازه می دهد علاوه بر پزشکان تنها پرستاران را تحت پوشش قرار می دهد . در مشاغل مامایی، دندانپزشکی و داروسازی ممنوعیت برای اتباع خارجی همچنان وجود دارد . به غیر از پزشکان، دستیار کارکنان بهداشتی، پرستاران و ماماها نیز به میزان زیادی درخواست اخذ مجوز کار را دارند . هرچند مامایی جزو مشاغل ممنوع برای خارجیان است اما این افراد عموما دستیار ماماها و یا پرستارانی هستند که شغل مامایی را انجام می دهند .

در مورد شرایط لازم جهت کار پزشکان خارجی در ترکیه و روند مربوطه یادداشت های اطلاعاتی تهیه شده از سوی وزارت بهداشت بدین قرار است

۱- پزشکان با تابعیت خارجی در ترکیه فقط می توانند در بیمارستان های خصوصی و مراکز طبی کار کنند .

۲- برای ایفای شغل در ترکیه :

الف) افراد فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی در کشور خارجی نخست باید مدرکی مستند که نشان دهنده پذیرش مدرک و/یا تخصص معادل سازی شده می باشد ارائه دهند . برای برگه معادل سازی شده مدرک پزشکی باید به ریاست شورای آموزش عالی (YÖK)  و جهت معادل سازی مدارک تخصص به اداره کل خدمات بهداشت و درمانی وزارت خانه مراجعه شود .

ب) حداکثر تا ۱ سال بعد از تاریخ درخواست باید مدرکی دال بر دریافت نمره B و یا بالاتر در آزمون زبان ترکی مطابق معیارهای   زبان در اروپا را ارائه کند . مدرک زبان قابل اخذ از مراکز تحقیق و آموزش زبان ترکی دانشگاهها (TÖMER) می باشد . از افراد فارغ التحصیل از مراکز آموزشی که به زبان ترکی آموزش می دهند ، مدرک خواسته نمی شود .

ج) افرادی که برای نخستین بار در ترکیه کار خواهند کرد باید از مقامات صاحب اختیار از کشور مبدا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی در شغلشان دریافت نمایند. این مدرک، از افراد فارغ التحصیل شده طی یک سال گذشته از تاریخ درخواست از موسسات آموزشی در ترکیه، کسانی که از تاریخ درخواست به مدت ۵ سال اقامتشان را در ترکیه به اثبات برسانند و نیز افرادی که به دلیل شرایط اضطراری کشور خود به ترکیه پناهنده شده باشند، خواسته نمی شود .

۳- افرادی که مدارک/ شرایط مذکور را به جای بیاورند می توانند جهت اشتغال به بیمارستان خصوصی و یا مرکز طبی درخواست دهند. همچنین باید بین پزشک و موسسه طبی خصوصی که در آن شاغل خواهد بود قرارداد خدماتی ای تنظیم شود که در هر صفحه آن اسامی و امضای طرفین به همراه درآمد ناخالص ماهیانه قید شده تنظیم شود .

۴- درخواست کار پزشک خارجی از طرف موسسه سلامت خصوصی ، در ضمیمه تقاضانامه به همراه قرارداد خدماتی و مدارک مذکور در بالا به اداره کل بهداشت استانی که موسسه فوق الذکر در آن قرار دارد، صورت می پذیرد . در صورتی که مدارک ناقص و یا نامناسب وجود نداشته باشد یک نمونه برگه از مدرک و یا تخصص پزشک از سوی مدیریت به رئیس بخش اداره کل ثبت نام خدمات بهداشتی و معادل سازی مدارک جهت بررسی فرآیند های ثبت و معادل سازی فرستاده می شود . مطابق پاسخی که از سوی رئیس بخش اداره کل ثبت نام خدمات بهداشتی و معادل سازی داده می شود، از سوی اداره کل سلامت استان مربوطه تاییدیه مدیریت گرفته شده و برای پزشک خارجی مبنی بر کار در موسسه سلامت خصوصی برگه ای (مجوز اولیه) تنظیم می شود.

۵- به همراه مجوز اولیه تنظیم شده از سوی فرمانداری جهت اخذ مجوز کار به وزارت کار و امور اجتماعی، و با مجوز کار تنظیم شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جهت دریافت مجوز اقامت به مقامات امنیتی مراجعه می شود .

۶- یک نمونه تایید شده از هر یک از مجوزهای کار صادره از سوی اداره کل سلامت استان و رونوشت مجوز کار صادره از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی و مجوز اقامت صادره از سوی مقامات امنیتی به رئیس بخش فعالیت سازمان سلامت بخش خصوصی اداره کل خدمات بهداشتی درمانی فرستاده می شود . اطلاعات اعضای خارجی حوزه پزشکی با سیستم داده وزراتخانه در سیستم مدیریت موسسات سلامت (SKYS) ثبت می شود . فردی که ثبت نامش در SKYS انجام گرفته باشد برگه کار پرسنلی اش از سمت اداره کل سلامت مربوطه تنظیم می شود . از تاریخی که مدارک پزشک فرد خارجی تنظیم شده باشد، شخص می تواند آغاز به کار کند.

به گفته معاون وزارت بهداشت دکتر ایوب گوموش در زمینه توریسم سلامت نیز می توانند با کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری داشته باشند . او افزود‌: «در بخشی از بیمارستان های تاسیس شده جدید برای خدمات رسانی در بخش بین المللی اختصاص داده شده است . در این ها پرستاران و پزشکان مسلط به زبان خارجی فعالیت خواهند کرد . پرستاران و پزشکانی که از حوزه خلیج فارس خواهند آمد، می توانند در این بخش ها مشغول به کار شوند. »

مدارک مورد نیاز برای مجوز کار پزشک خارجی

۱) مدرک نشان دهنده تایید معادل مدرک پزشکی و یا تخصص فرد

۲) دریافت نمره B و یا بالاتر در آزمون زبان ترکی که از سوی مراکز تحقیق و آموزش زبان ترکی دانشگاهها مطابق معیارهای   زبان اروپا برگزار می شود . این مدرک :

الف- باید از تاریخ مراجعه حداکثر تا یک سال ارائه شود . در پایان این مدت چنانچه این برگه ارائه نشود از سوی مدیریت برگه کار پرسنل لغو می شود .

ب- این مدرک از موسساتی که به زبان ترکی آموزش می دهند خواسته نمی شود  .

۳) آنهایی که برای نخستین بار در ترکیه مشغول به کار خواهند شد باید برگه ای مبنی بر عدم وجود منع قانونی از سوی مراکز ذی صلاح کشور مبدا خود دریافت نمایند . این برگه :

الف- از کسانی که طی یک سال گذشته از تاریخ درخواست از موسسات آموزشی در ترکیه فارغ التحصیل شده اند؛

ب- از کسانی که از تاریخ درخواست به مدت ۵ سال بی وقفه در ترکیه اقامت داشته اند؛

ج- از کسانی که به دلیل شرایط اضطراری کشور خویش به ترکیه پناهنده شده اند؛

خواسته نمی شود .

۴) قرارداد خدماتی بین موسسه سلامت با پرسنل بهداشتی خارجی که در آن مقدار حقوق ماهیانه بیان شده و در هر صفحه امضای طرفین قید شده است .

آیین نامه وزارت بهداشت

مقررات مربوط به تنظیم آیین نامه مرتبط با اصول و مقررات کار منسوبین مشاغل مرتبط با حوزه سلامت در موسسات سلامت خصوصی در ترکیه :

ماده ۱- مطابق قوانین مورخه ۲۰۱۲/۲/۲۲ و ۲۸۲۱۲ منتشر شده در روزنامه رسمی مربوط به اصول و مقررات کار منسوبین مشاغل مرتبط با حوزه سلامت در موسسات سلامت خصوصی در ترکیه تحت ماده ۱ موقت به شرح زیر اصلاح شده است .

شرایط معافیت منسوبین مشاغل حوزه سلامت با تابعیت سوری

ماده ۱ موقت- به منظور ارائه خدمات به افرادی که تحت حمایت موقت ترکیه قرار گرفته اند، کارکنان حوزه سلامت با تابعیت سوری که خواستار کار در مراکز پناهندگی تشکیل شده به مدیریت حوادث غیرمترقبه و نیز مراکز سلامت پناهجویان تشکیل شده از سوی وزارت بهداشت هستند ، مشروط به ارائه مدرکی مبنی بر واجد شرایط بودن ایفای شغل خویش از شرایط الف و ب بند۱ ماده ۵ معاف خواهند شد .

ماده ۲- این مقرره در تاریخ انتشار آن به اجرا در می آید .

ماده ۳- مقررات این دستورالعمل توسط وزیر بهداشت اجرا می شود .

منبع :  https://www.atakurumsal.com/yabanci-doktor-calisma-izinleri/#turkce

 

 

ایپک اویز (ipekeviz)

نامی معتبر برای کسانی که قصد سرمایه گذاری و خرید ملک  در ترکیه را دارند.

اجرای تورهای بازدید برای مشتریان عزیز ،جهت بررسی پروژه های مسکونی شهر ازمیر

همراهی با مشتریان در تمامی مراحل انتقال سند و دریافت اقامت با کمک کارشناسان ، وکلا و مترجمان قسم خورده شرکت ایپک اویز

در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید به قسمت سئوالات متداول مراجعه نمایید و یا با مشاورین فارسی زبان ما در ارتباط باشید.

 

واتساپ: (روی شماره کلیک کنید)

 0090-543-413-1173

 0090-531-617-1953

تلفن ثابت:

 041-333-37-414

 021-885-90-625

 

For Latest News, You Can Subscribe Us

اشتراک شما ایجاد شد