آموختن زبان جدید در ترکیه

آموختن زبان جدید در ترکیه
کسانی که می خواهند زبان جدید بیاموزند، از کجا باید آغاز کنند؟
در دنیایی که در حال توسعه و تغییر است، آموختن زبان جدید فراتر از امتیاز تبدیل به نوعی اجبار شده است.
continue reading