آ بانک ترکیه

امضای پروتکل با A بانک برای اعضای اتاق بازرگانی ازمیر
||
پروتکلی که به اعضای اتاق بازرگانی ازمیر اجازه خواهد داد تحت شرایط مناسب امکان استفاده از اعتبار  بانکی را داشته باشند بین اکرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی و مدیر کل A بانک امضا شد.
continue reading