کشتی غرق شده خلیج ازمیر

کشتی غرق شده در خلیج ازمیر بعد از ۲۰۰ سال پیدا شد
||
طبق بیانیه صادره از سوی شهرداری ازمیر تحت پروژه اجرایی با نام « بازسازی خلیج و بندر ازمیر» توسط متخصصین دانشکده علوم و فناوری های دریایی دانشگاه ۹ ایلول در حوالی چیغلی (çığlı) کشتی غرق شده ای را شناسایی کردند...
continue reading