Dokuz Eylül Üniversitesi

دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi
||
دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi و یا به اختصار DEÜ ، همراه با موسسات آموزشی خود در رشته های پزشکی ، اقتصاد ، هنر ، مهندسی و ... به فعالیت های آموزشی و همچنین پرورش قدرت تفکر با هدف...
continue reading