Eferezenesi

گونه جدید گیاهی
گونه جدید گیاهی برای نخستین بار در جهان، در ازمیر کشف شده است
||
گونه جدید گیاهی توسط دانشگاه اژه که تنها در ازمیر رشد میکند کشف شد. گونه گیاهی بومی که فقط در منطقه ازمیر رشد می کند از سوی دکتر حسن ییلدیریم دانشیار عضو هیئت مرکز تحقیقاتی و برنامه های کاربردی مرکز...
continue reading