۲۰ دی

کسب شهروندی ترکیه با تولد

کسب شهروندی ترکیه با تولد ، به طور خود به خود با ارتباط خانوادگی و یا بر حسب محل تولد حاصل می شود . تابعیتی که با تولد به دست می آید از لحظه به دنیا آمدن موجه شناخته می شود . تابعیت کسب شده از طریق ارتباط خانوادگی ، از بدو تولد نوزاد از طریق شخصی که با او ارتباط فامیلی دارد یعنی پدر یا مادری با تابعیت ترک به دست می آید .

در کسب تابعیت ترک از طریق ارتباط فامیلی ، داشتن تابعیت ترک توسط یکی از والدین پدر یا مادر به تنهایی در لحظه تولد کافی بوده و غیر ترک بودن یکی از والدین ، در کسب تبعیت ترک توسط فرزند مانعی به وجود نخواهد آورد .

اعلان های مربوط به تولدهای خارج از ترکیه بعد ۱۸ سالگی

افرادی که در خارج از کشور زندگی کرده و با این که ۱۸ سال تمام شده اند در این رابطه چیزی اعلام نکرده اند برای ثبتِ  نامِ خانوادگی شان ،  بعد از بررسی صورت گرفته مبنی بر ثبت تبعه ترک بودن فرد به واسطه داشتن پدر یا مادر ترک توسط وزارت خانه ، ممکن می باشد .

ماده قانونی مربوطه

مطابق ماده ۷ قانون ۵۹۰۱ شهروندی ترکیه : فرزندی که در داخل و یا خارج از کشور ترکیه از پدر و یا مادر با تبعه ترک در کانون خانواده ضمن ازدواج به دنیا بیاید ، دارای تابعیت ترک خواهد بود .

فرزندی که از مادری ترک و پدری از اتباع خارجی ، خارج از ازدواج به دنیا بیاید ، دارای تابعیت ترک خواهد بود .

فرزندی هم که از پدر ترک و مادری از اتباع خارجی خارج از ازدواج به دنیا بیاید ، بعد از به جای آوردن روند مربوط به بررسی ارتباط خویشاوندی ، تابعیت ترک را به دست خواهد آورد .

دیدگاه خود را بنویسید