۲۳ اسفند

سهم هر شخص از در آمد ملی ترکیه چقدر می باشد ؟

درآمد ملی سرانه یک مفهومی است که میانگین سطح رفاه مردم یک کشور را بیان می کند. درآمد ملی سرانه تنها نشان دهنده یک میزان میانگین می باشد . این درآمد، درآمد واقعی دریافتی افرادی که در یک کشور زندگی می کنند را  نشان نمی دهد . درآمد ملی سرانه به ازای هر فرد، با تقسیم ارزش درآمد ملی موجود کشور به جمعیت آن محاسبه می شود .

در یک کشور سنجش میانگین سطح رفاه افراد با مجموع داده های درآمد ملی غیر ممکن می باشد . دقیقا از این رو باید سهم هر فرد از درآمد ملی مشخص شود . هنگام مقایسه کشورهای مختلف درآمد سرانه ملی به ازای هر فرد اغلب اوقات با دلار آمریکا بیان می شود .

از آنجایی که درآمد سرانه ملی فقط یک مقدار میانگین بوده و درآمد واقعی اشخاص را نشان نمی دهد باید به عنوان نمودی از پتانسیل محتمل در نظر گرفته شده و بدین شکل ارزیابی گردد . هنگام ارزیابی از این جنبه می توان آن را برای نشان دادن مفاهیمی مانند سطح توسعه کشورها به کار برد. برای مثال، کشورهای دارای درآمد سرانه ملی کمتر از میانگین جهانی کشورهای توسعه نیافته و کشورهای با درآمد بیشتر از میانگین جهانی ، کشورهای توسعه یافته نامیده می شوند .

درآمد سرانه ملی در استان های مختلف یک کشور می تواند متغیر باشد . برای مثال در کلان شهرهایی نظیر استانبول، آنکارا و ازمیر درآمد سرانه ملی از میانگین کل کشوری بیشتر می باشد . نه تنها در کلان شهرها بلکه در شهرهایی که صنایع آن پیشرفت کرده اند مثل بورسا، کوجا الی، مانیسا هم این میزان از میانگین کشوری بالا می باشد . بدیهی است استان های با فعالیت اقتصادی کمتر نیز درآمد زیر میزان میانگین را خواهند داشت .

منبع :  https://ekonomist.co/akademi/kisi-basina-dusen-milli-gelir-6936/

دیدگاه خود را بنویسید