۱۲ تیر

کدام بخش ها در ۱۰ سال اخیر در ترکیه پیشرفت داشته اند ؟

دیدگاه خود را بنویسید