مراکز خرید در ترکیه
۲۳ تیر

تعداد مراجعین به مراکز خرید در ترکیه در سال گذشته ۲/۲ میلیارد نفر بود

دیدگاه خود را بنویسید