دستمزد اتباع خارجی
۱۱ آذر

 حداقل دستمزد اتباع خارجی در سال ۲۰۱۸ در ترکیه

دیدگاه خود را بنویسید