سندهای صادر شده در ترکیه
۰۳ دی

سندهای صادر شده در ترکیه به چه شکلی است و چه مواردی در آن قید می شود؟

تاپو(سند در ترکیه) یک سند قانونی برای ایجاد حق مالکیت مطلق به اموال به دست آمده در ترکیه است.

سندهای صادرشده از طرف دفتر کل اداره ثبت و احوال کشور ترکیه در ارتباط با حق مالکیت غیرمنقول بر حسب محتوایشان به دو رنگ مختلف وجود دارند. قرمز(صورتی) و آبی. رنگهای قرمز و آبی، نشان دهنده هدف عمل میباشد.

در ارتباط با حق مالکیت مربوط به غیرمنقول، سندهای صادرشده از طرف دفتر کل اداره ثبت و احوال بر حسب محتوایشان در دو رنگ مختلف تنظیم می‎شوند؛ قرمز (صورتی) و آبی. تفاوت در هر یک از این رنگ‎ها، هدف از صدور سند را نشان می‎دهد.

چرا برخی سندها قرمز رنگ هستند؟

سندهای قرمز (صورتی) رنگ بیانگر وجود بخش‎‎های مستقل تایید شده در پروژه ملک مربوطه و ثبت فضاهای قابل استفاده و سهام می‎باشد.

چرا برخی سندها آبی رنگ هستند؟

سندهای با حاشیه آبی رنگ نشان دهنده این است که ملک مربوطه، زمین می‎باشد. همچنین رنگ آبی نشان دهنده عدم وجود مالکیت طبقات نیز می‎باشد.

– استان

۲- شهرستان

۳- محله

۴- روستا

۵- کوچه

۶- موقعیت

۷- شماره قطعه

۸- نوع ملک

۹- مساحت

۱۰- محدوده (مرز)

۱۱- نوع سند (طبقه، ارتفاقی، اشتراکی)

۱۲- هزینه فروش

۱۳- نوع ملک

۱۴- سهم زمین

۱۵- شماره بلوک

۱۶- شماره طبقه

۱۷- شماره بخش مستقل

۱۸- علت خرید

۱۹- صاحب ملک

۲۰- تاریخ

۲۱- شماره سند

۲۲- قابل تایید می‎باشد

منبع:

ntv.com.tr

سندهای صادر شده در ترکیه 1

دیدگاه خود را بنویسید