۰۶ تیر

ساختار اقتصادی ازمیر

در شهر، صنایع مبتنی بر کشاورزی بسیار پیشرفته می باشد. منسوجات، تولیدی، مواد غذایی، مشروبات، آبجو، تنباکو من جمله صنایع مهم