۲۱ تیر

۱۰ مورد جالب در رابطه با جمهوری ترکیه که باید بدانید

اطلاعات بسیاری وجود دارد که باید در مورد ترکیه بدانید. اکنون نگاهی به ۱۰ چیز مهم که باید راجع به این کشور بدانید، می اندازیم:دولت ترکیه یک جمهوری است.
جمهوری ترکیه، یک دولت قانونی با صلح جامعه، در چارچوب همبستگی ملی و عدالت، احترام به حقوق بشر، تابع ملی گرایی آتاترک