مدارس و دانشگاه های ازمیر
۰۱ مرداد

نحوه ی آموزش در مدارس و دانشگاه های ازمیر

در دنیای امروز رقابت در تمامی بخش ها به معنای جدی در حال افزایش می باشد. در گذشته در حالی که مزیت رقابتی تنها با قیمت تعیین می شد، امروزه به همراه قیمت ، کیفیت و تنوع محصول نیز جزو عناصر مهم به شمار می روند.