۳۱ خرداد

آنچه که زبان آموزان ترکی باید بدانند

زبان ترکی یکی از زبان های کهن جهان می باشد. این زبان که در لیست بیشترین زبان تکلم شده جای دارد، به لحاظ یادگیری آسان بوده و از قواعد ساده ای تشکیل شده است. این زبان که جزء گروه زبانی اورال- آلتای است، زبانی با هجای پیوندی محسوب می شود.