۱۶ مهر

شرایط اخذ شهروندی در ترکیه و ماده ی قانونی مرتبط

با توجه به ماده ۱۱ قانون شهروندی در ترکیه به شماره ۵۹۰۱ ، اشخاص خارجی برای اخذ شهروندی در ترکیه ؛ باید طبق قانون ملی خودشان و اشخاص بدون ملیت ؛ طبق قانون مدنی شماره ۴۷۲۱ ترکیه ، بالغ و دارای توانایی تشخیص باشند .