اخذ تابعیت ترک با سرمایه‎گذاری
۲۷ آذر

اگر با هدف اخذ تابعیت ترکیه سرمایه‎گذاری می ‎کنید رعایت این شروط الزامیست

برای افرادی که سرمایه گذاری ثابت در حدود ۲ میلیون دلار آمریکا توسط وزارت اقتصاد ثبت شود، به پیشنهاد وزارت کشور و تصمیم شورای وزیران در زمینه ارائه شهروندی ترکیه تصمیم گرفته خواهد شد.