۰۳ مرداد

دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi

دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi و یا به اختصار DEÜ ، همراه با موسسات آموزشی خود در رشته های پزشکی ، اقتصاد ، هنر ، مهندسی و … به فعالیت های آموزشی و همچنین پرورش قدرت تفکر با هدف کمک به توسعه ی جامعه در کشور خود ، می پردازد .