گونه جدید گیاهی
۲۸ تیر

گونه جدید گیاهی برای نخستین بار در جهان، در ازمیر کشف شده است

گونه جدید گیاهی توسط دانشگاه اژه که تنها در ازمیر رشد میکند کشف شد. گونه گیاهی بومی که فقط در منطقه ازمیر رشد می کند از سوی دکتر حسن ییلدیریم دانشیار عضو هیئت مرکز تحقیقاتی و برنامه های کاربردی مرکز گیاه شناسی و هرباریوم کشف شده است .