۰۳ مرداد

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ، به اختصار İYTE و به انگلیسی (İzmir Institute of Technology) ، یکی از دانشگاههای دولتی ازمیر است که به ویژه در زمینه ی تکنولوژی ،فعالیت هایی از قبیل تحقیق ، آموزش ، پرورش ، تولید ، انتشار و مشاوره هایی در سطح بالا انجام داده است .